eWAM - Očekivani rezultati
Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima

Ref. br. HUSRB/1203/121/237

Očekivani rezultati

Očekuje se da će projekat dati sledeće rezultate:

  1. Deo vodotoka reke Jegričke (od 44+015 km do 37+892 km) i kanala Kurca (od 1+857 km do 4+750 km) očišćen od viška vegetacije i zagađenog mulja
  2. Ostvarena prevencija od poplave
  3. Završena kontrola kvaliteta vode i mulja na odabranim lokalitetima pre i nakon projekta u skladu sa članom 8 ODV-a.
  4. Razmenjana iskustva između partnera u Srbiji i Mađarskoj
  5. Biodiverzitet reke Jegričke i kanala Kurca očuvan poboljšanjem kvaliteta vode
  6. Postignut brži tok reke Jegrička i kanala Kurca

Trajanje projekta: 1. februar 2013 – 31. jul 2014. godine