eWAM - Fond "Evropski poslovi" AP Vojvodine
Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima

Ref. br. HUSRB/1203/121/237

Fond "Evropski poslovi" AP Vojvodine

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o osnivanju Fonda „Evropski poslovi” Autonomne Pokrajine Vojvodine (”Sl. list AP Vojvodine”, br. 13/2009 i 2/2010) osnovan je Fond „Evropski poslovi” Autonomne Pokrajine Vojvodine i označen kao pravni sledbenik Kancelarije za evropske poslove Izvršnog veća AP Vojvodine. Fond je obrazovan radi praćenja, proučavanja i implementacije evropskih integracionih procesa i izgradnje i jačanja institucionalnih kapaciteta Autonomne Pokrajine Vojvodine, u cilju bržeg uključivanja Republike Srbije u glavne evropske političke i ekonomske tokove, i ostvarivanja privredne, naučne, obrazovne, i kulturne saradnje sa evropskim gradovima i regijama i njihovim institucijama.

Osnovne delatnosti Fonda su stručni poslovi koji se odnose na:
 1. Koordinaciju aktivnosti pokrajinskih institucija u procesima evropskih integracija;
 2. Aktivnosti vezane za korišćenje evropskih strukturnih i razvojnih fondova, kao i programa tehničke pomoći EU;
 3. Koordinaciju sa aktivnostima Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Vlade Republike Srbije;
 4. Saradnju sa organima lokalnih samouprava i drugim organizacijama, telima i ustanovama koje se bave pitanjima evropskih integracija;
 5. Saradnju sa međunarodnim i evropskim organima i institucijama;
 6. Edukaciju u oblasti evropske integracije;
 7. Saradnju sa naučnim institucijama i fakultetima u oblastima koje su predmet delatnosti Fonda;
 8. Promociju zajedničkih evropskih vrednosti i ideja u sredstvima javnog informisanja, kao i kroz održavanje seminara, okruglih stolova, tribina i predavanja.
Strateški prioriteti Fonda u narednom periodu su:
 • Kreiranje zajedničkih projekata sa regionalnim i drugim evropskim partnerima, po pitanju korišćenja pretpristupnih fondova EU,
 • Saradnja sa ključnim evropskim i međunarodnim institucijama,
 • Promovisanje evropskih vrednosti

www.vojvodinahouse.eu