eWAM - JVP "Vode Vojvodine" Novi Sad
Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima

Ref. br. HUSRB/1203/121/237

JVP "Vode Vojvodine" Novi Sad

Vodoprivreda u Vojvodini predstavlja jedan od najkompleksnijih sistema od čijeg stanja direktno ili indirektno zavise svi građani Vojvodine. Spoj ravnice, međunarodnih velikih reka, nasipa, crpnih stanica, prevodnica, ustava, kanala, čine vodu suštinskim elementom života u Vojvodini.
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine” Novi Sad osnovala je Skupština AP Vojvodine Pokrajinskom skupštinskom odlukom o osnivanju javnog preduzeća za gazdovanje vodama na teritoriji AP Vojvodine („Službeni list APV” br. 7/2002 i 2/2010).

Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine koje je osnovano za obavljanje vodne delatnosti na teritoriji AP Vojvodine, upravlja vodnim objektima za uređenje vodotoka i zaštitu od poplava na vodama I reda i vodnim objektima za odvodnjavanje, koji su u javnoj svojini, a brine se i o njihovom namenskom korišćenju, održavanju i čuvanju. JVP upravlja i branama sa akumulacijama, prevodnicama na kanalima i sistemima za navodnjavanje, osim objektima koje su pravna lica izgradila za svoje potrebe.

Delatnost JVP Vode Vojvodine je održivo upravljanje vodnim resursima i to:

• gazdovanje vodnim resursima
• iskorišćavanje i upotreba voda
• zaštita od štetnog dejstva voda
• zaštita voda od zagađivanja

U preduzeću se obavljaju i druge delatnosti kojima se ne ometa obavljanje vodoprivredne delatnosti, već doprinosi boljem i potpunijem korišćenju raspoloživih resursa.
Pretežna delatnost JVP Vode Vojvodine prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010) je inženjerska delatnost i tehničko savetovanje (šifra delatnosti 7112).