eWAM - Projektne aktivnosti
Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima

Ref. br. HUSRB/1203/121/237

Projektne aktivnosti

Aktivnosti projekta

  1. Izmuljivanje reke Jegričke: izmuljivanje uključuje hidrotehničko rešenje u vidu radova za poboljšanje hidro-ekološkog statusa rečnog korita i kvaliteta vode. Hidrotehnički radovi na reci Jegrička uključuju odstranjivanje vegetacije, mulja i blata od 44+015 km do 37+892 km reke Jegričke. Radovi će se izvoditi sa kontrolnih putanja rečnog korita. Izmuljivanje i nivelisanje putanja će se prvo raditi. Bager sa rasponom grabila od 15 m će odstraniti vegetaciju i talog. Odstranjen materijal će biti odložen u koritu reke za čišćenje i kasnije će biti nivelisan.
  2. Kontrola vode u Jegričkoj: kontrola kvaliteta vode i mulja na određenim mestima će se raditi pre, tokom i nakon izmuljivanja. Prva će se raditi pre izmuljivanja i odstranjivanja viška vegetacije kako bi se odredila situacija. Analiza će se ponoviti da bi se utvrdilo stanje ovog vodenog eko sistema. U okviru kontrole, sprovešće se hidro-biološke i fizičko-hemijske analize. Podaci se moraju oceniti, ubaciti u zajedničku bazu podataka. Mesto na koje se izmuljeni materijali odlažu će se takođe kontrolisati.
  3. Izmuljivanje kanala Kurca: definisaće se projektni plan i sprovođenje izmuljivanja. Deo između 1+857 km i 4+750 km će se izmuljivati u skladu sa postojećim tehničkim planovima. Izmuljivanje zemlje će se raditi plutajućim bagerom jer je kanal Kurca širok oko 50 m.
  4. Kontrola vode u kanalu Kurca: deo između 1+857 km i 4+750 km će se kontrolisati u skladu sa Okvirnom direktivom o vodama. Merenje mulja i kvaliteta vode će se vršiti pre, tokom i nakon izmuljivanja kako bi odredili trenutnu situaciju. Kontrola Okvirne direktive o vodama ima tri glavna zadatka: hidromorfološka (kvantitativna) kontrola, hemijska kontrola i biološka kontrola. Biće nekoliko merenja: merenje pražnjenja, merenje nivoa vode, merenje jednostavnih hemijskih parametara i to bi trebalo da se radi tokom čitavog perioda. Mesto na koje se izmuljeni materijali odlažu će se takođe kontrolisati.
  5. Promocija: aktivnosti promocije će se vršiti sa ciljem da se predstave aktivnosti projekta i rezultati. Zahtevi za promociju bi trebalo da budu pogodni svim posetiocima i stanovnicima projektnih regija. Otvarajuća i zatvarajuća konferencija će se održati u Mađarskoj i Srbiji, priprema, štampa i distribucija letaka i brošure sa analizom, rezultatima kontrole i mađarskim iskustvima sa Okvirnom direktivom o vodama. Aktivnosti će takođe uključivati praćenje medija, tri okrugla stola (o evropskoj ODV, prevenciji od poplave i životnoj sredini) i u Srbiji i Mađarskoj.
  6. Softversko rešenje sa internet prezentacijom: internet prezentacija bi trebalo da uključuje sledeće informacije: opis dobre prakse u  vezi sa ODV kontrolom i ocenu. U ovom delu partneri ubacuju kratak opis merenja (spisak parametara, metoda merenja, procesi), podatke merenja, kratke izveštaje o čišćenju zemlje, koristan PR materijal, ocenu (individualne ocene, zajedničke ocene), fotografije. Na kraju projekta, internet prezentacija će biti pravo mesto za „Priručnik dobre prakse“ koji će sadržati sva saznanja koja sakupimo tokom projekta.
  7. Nabavka opreme i usluga: angažovanje stručnih usluga za PRAG procese, plan tendera, usluge kontrole, usluge čišćenja zemlje. Dogovoriti stručne usluge kako bi garantovali odgovarajuću implementaciju dokumenata javne nabavke i procedura u skladu sa PRAG-om. Obezbediti usluge kontrole. Obezbediti instrumente.